Distances līguma noteikumi

Veicot rezervāciju (pasūtījumu) Sanatorijas „Jantarnij bereg” tīmekļa vietnē www.sanatorij.lv, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar „Distances līgumu” un piekrītat šī līguma saturam. Sanatorijas „Jantarnij bereg” tīmekļvietnē publicētā informācija par pakalpojumiem, cenām un noteikumi ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pēc rezervācijas (pasūtījuma) veikšanas, Jūs esat noslēdzis ar Sanatoriju „Jantarnij Bereg”, Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālās budžeta valsts iestādes „Atveseļošanas kompleksa „BOR”” filiāli līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

Distances līgums

Šis Līgums tiek slēgts starp Sanatoriju „Jantarnij Bereg”, Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes Federālās budžeta valsts iestādes „Atveseļošanas kompleksa „BOR”” filiāli, reģ. Nr. 40003009618, juridiskā adrese: Zvīņu iela 2, Jūrmala, LV-2012, Latvija (turpmāk tekstā Sanatorija) un klientu (turpmāk tekstā Klients), kas veic medicīnas ceļazīmes rezervāciju (pirkumu) Sanatorijas tīmekļa vietnē www.sanatorij.lv.

 1. Medicīnas ceļazīmju rezervācija (pasūtīšana)

  1. Medicīnas ceļazīmes rezervācijai Klients noklikšķina uz „Rezervēt” un veic pieejamas istabas meklēšanu, izvēloties plānojamo ierašanās un izrakstīsanas datumu un cilvēku skaitu.

  2. Klients apņemas, noformējot rezervāciju, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto pakalpojumu un sevi, lai Sanatorija varētu izpildīt pakalpojumu pilnā apmērā.

Sanatorija ir tiesīga neuzsākt pakalpojuma izpildi, ja nav saņemta pakalpojuma apmaksa.

Preču cenas norādītas ar PVN 0%.

 1. Сeļazīmju apmaksas veidi

Сeļazīmju apmaksas veidi Apmaksas noteikumi.

 1. Atteikuma tiesības un naudas atmaksas kārtība

  1. Klientam ir tiesības atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu. Ja Klients atteicas no šī Līguma ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pirms rezervētā pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas dienas, tam par ceļazīmi samaksātā summa atmaksājama pilnā apjomā. Ja Klients atteicas no šī Līguma vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pirms rezervētā pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas dienas, Klientam atmaksājamā summa tiek samazināta par vienu diennakts maksu par ceļazīmi.

  2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam jāinformē Sanatorija par lēmumu atteikties no Līguma, aizpildot Pieteikumu un nosūtot to Sanatorijai skenētā veidā pdf. formātā uz e-pastu info@sanatorij.lv.

  3. Sanatorija, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Klientam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Klienta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

  4. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības, šis Līgums tiek izbeigts un Sanatorija atmaksā Klientam no viņa saņemtos maksājumus 3.1.punktā norādītajā apmērā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Sanatorija tikusi informēta par lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, veicot pārskaitījumu uz pieteikumā norādīto konta numuru.

  5. Ja Klients izbrauc no sanatorijas pirms termiņa, tiek ieturēta viena diennakts maksa par ceļazīmi, atlikums tiek atmaksāts pēc rakstiska iesnieguma skaidrā naudā (nekavējoties) vai ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto konta numuru Līguma p.3.4. norādītajā termiņā.

4. Atbildība

4.1. Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Sanatorija nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Klientam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Sanatorijas pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā.

4.2. Sanatorija nav atbildīga par nosūtīto ceļazīmju nesaņemšanu, nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Klienta pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Sanatorijas gribas un kontroles.

4.3. Sanatorija ir atbildīga par personu datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.4. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt.

4.5. Visos gadījumos Sanatorijas atbildības apmērs nepārsniedz Klienta samaksāto naudas summu, veicot ceļazīmes rezervāciju.

5. Strīdu izšķiršana

5.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā.

5.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem tiek nodots izšķiršanai attiecīgajā tiesā pēc piekritības.

5.3. Ja Sanatorija atzīst Klienta, kas ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Klients tam nepiekrīt, vai arī Klientu neapmierina Sanatorijas piedāvātais strīda risinājums, Klientam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Sanatoriju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Pārējie noteikumi

6.1. Klients apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona.

6.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.3. Klients ar Līguma noslēgšanu apliecina, ka visi Līguma nosacījumi viņam ir skaidri, un viņš tos uzņemas neapšaubāmi un pilnā apjomā.

6.4. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums (cik tālu tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams, taču neietekmē pārējos šī Līguma nosacījumus.

6.5. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients atbilstoši Līguma nosacījumiem ir veicis medicīnas ceļazīmes rezervāciju (pasūtījumu). Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.

(PDF versija)