Privātuma politika

1. Personas datu apstrāde:

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Sanatorija “Jantarnij bereg” KFP LP FBVI “AK Bor” filiāle, vienotais reģ. Nr. 40003009618, ar juridisko adresi Zvīņu iela 2, Jūrmala, LV-2012 (turpmāk tekstā “Sanatorija”), mājaslapas www.sanatorij.lv, sovietparty.lv.
 
2. Personas datu Apstrādātājs:

2.1. Apstrādātājs Sanatorija “Jantarnij bereg” KFP LP FBVI “AK Bor” filiāle, vienotais reģ. Nr. 40003009618, ar juridisko adresi Zvīņu iela 2, Jūrmala, LV-2012, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.
 
3. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
 
3.2. Elektronisko sakaru likums.
 
3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
 
4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Sanatorija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu. 
 
5. Kādus personas datus apstrādā Sanatorija?

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Sanatorija, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. Sanatorija ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
 
 5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 
 5.1.2. bankas dati;
 
 5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
 
 5.1.4. komunikācijas dati – zvana ieraksts, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar komunikāciju;
 
 5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Sanatorijai;
 
 5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.
 
5.2. Sanatorija apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu:
 
 5.2.1. telefona numuri, uz kuriem Klients zvana;
 
 5.2.2. klienta IP adreses informācija;
 
 5.2.3. datums, laiks un zvana garums, kuru Klients veic vai saņem;
 
 5.2.4. informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;
 
 5.2.5. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati;
 
 5.2.6. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
 
6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Sanatorija darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Sanatorijai apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Sanatoriju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Sanatorija varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Sanatoriju vai jau noslēgtā līguma laikā.
 
6.3. Juridisko pienākumu izpilde – Sanatorija ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 
6.4. Vitālu interešu aizsardzība – Sanatorija ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
 
6.5. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Sanatorija ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Sanatorijai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.
 
7. Kas ir sīkdatnes un kā Sanatorija var tās apstrādāt?

7.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot sanatorijas interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo sanatorijas mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
 
7.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
 
7.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
 
8. Kā Sanatorija iegūst Klienta personas datus?

8.1. Sanatorija iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
 
 8.1.1. iegādājas un izmanto sanatorijas produktus vai pakalpojumus;
 
 8.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu sanatorijas pakalpojumu saņemšanai;
 
 8.1.3. jautā Sanatorijai plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai pakalpojumu;
 
 8.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 
 8.1.5. apmeklē vai pārlūko sanatorijas mājaslapas;
 
 8.1.6. tiek filmēts ar sanatorijas videonovērošanas iekārtam Sanatorijā.
 
8.2. Sanatorija var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).
 
9. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

9.1. Sanatorija apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
 
 9.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Sanatoriju;
 
 9.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 
 9.1.3. cik tas ir nepieciešams sanatorijas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 
 9.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
 
10. Klienta personas datu koplietošana

10.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Sanatorija var kopīgot Klienta personas datus ar:
 
 10.1.1. Sanatorija uzņēmumiem;
 
 10.1.2. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
 
 10.1.3. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
 
 10.1.4. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Sanatorija ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.
 
10.2. Sanatorijai ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
 
 10.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
 
 10.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans.
 
10.3. Sanatorija izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem. 
 
11. Kā Sanatorija aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

11.1. Sanatorija nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Sanatorija pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
 
11.2. Sanatorija rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas sanatorijas vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši sanatorijas deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
 
11.3. Sanatorija neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no sanatorijas, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 
11.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Sanatorija paziņos par to Klientam.
 
12. Kādas tiesības ir Klientam?

12.1. Vērsties Sanatorijā, lai saņemtu sanatorijas rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
 
12.2. Labot visus sanatorijas rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, zvanot par tālruni.
 
12.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Sanatorijas ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Sanatorija nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
 
12.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
 
12.5. Vērsties Sanatorijā vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
 
12.6. Vērsties pie sanatorijas datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.